Generalforsamlingen er Horsens Sportsrideklubs højeste myndighed. Du finder den seneste indkaldelse med endelig dagsorden ved at klikke HER (åbner i PDF)

Horsens Sportsrideklubs valgte bestyrelse indkalder til den ordinære generalforsamling, som finder sted hvert år i februar måned.

Har man forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar. Er der indsendt forslag, vil de blive tilføjet agendaen, som vil blive annonceret min. 14 dage inden selve generalforsamlingen. 

Senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse, skal klubbens medlemmer være gjort bekendt med, at der afholdes generalforsamling, de skal kende dagsordenen samt vide hvor og hvornår den afholdes. Klubben udsender mails med indkaldelsen til alle med en profil i medlemssystemet samt laver opslag på hjemmesiden, i Facebookgruppen "Medlemmer af Horsens Sportsrideklub - HSR"

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Det er på generalforsamlingen, at der vælges de personer, der skal udgøre rideklubbens bestyrelse ligesåvel som det er på generalforsamlingen, at der træffes bestemmelser om køb, salg og anden af­hændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom m.m. 

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog punkt 6c, 12 og 15 i klubbens vedtægter.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog punkt 6 B og 6 C i vedtægterne. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Til forandring af klubbens vedtægter, kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af klubbens vedtægter skal indberettes til DRF til godkendelse.

Klubbens vedtægter findes her på hjemmesiden.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mail:info@horsenssportsrideklub.dk