Vedtægter

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vedtægter for Horsens Sportsrideklub (HSR) efter fusion mellem Boller Rideklub og Horsens Rideklub.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Horsens Sportsrideklub
Forkortet: HSR
Klubbens hjemsted er: Horsens Kommune

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§ 3 Dansk Rideforbund

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4 Medlemmer

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8b.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til betaling af nyt årskontingent jf. § 7.

 

§ 4 a Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 5 Hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 6 Karantæne / udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6 a

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6 b

I det af § 6 b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. Indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra de andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (eksklusion).

 

§ 7 Kontingent

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 

For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 31. januar.

For nye medlemmer gælder, at indmeldelsesdato er lig med forfaldsdato for betaling af medlemskab. Der betales for hele året ved indmeldelse i perioden januar til og med juni. For indmeldelse efter 1. juli betales medlemskab for et halvt år. Fornyelse af medlemskab sker pr. 31. januar i det efterfølgende år efter indmeldelsesåret.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måneder efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor general-forsamlingen.

 

§ 8 Valg af bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Medlemmerne vælges på en generalforsamling, hvor formanden vælges direkte. Derefter vælges den øvrige bestyrelse samt to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår i lige år og halvdelen i ulige år. Ved første ordinære generalforsamling (2022) trækkes der lod mellem bestyrelsesmedlemmerne, dog er formanden, næstformanden og kassereren undtaget fra denne lodtrækning. Desuden vælges der en revisor samt en suppleant for denne. Disse vælges for 1 år.

Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer (4 inklusive formand). I 2022 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg – herunder også et juniorudvalg og alle udvalg har et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. I alle udvalg, vælger udvalget en formand. For juniorudvalget gælder det, at formanden skal være fyldt 15 år og denne vælges direkte på generalforsamlingen, såvel som øvrige medlemmer af juniorudvalget.

Genvalg kan finde sted både til bestyrelsen og til udvalg.

 

§ 8 a Valgbarhed til bestyrelsen

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer, der opfylder følgende betingelser:

 

§ 8 b Stemmeberettiget

Stemmeberettiget er alle medlemmer, der er fyldt 18 år. For medlemmer under 18 år kan en værge stemme på vegne af juniormedlemmet. Medlemmer skal have været medlem i mindst 3 måneder.

 

§ 9 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.           

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Meddelelser fra kassereren - økonomisk rapport
 4. Rapport fra diverse udvalg
 5. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt flertal, se dog § 6.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan varetages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat udsendes umiddelbart efter mødet og godkendes ved førstkommende bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. godkendes protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§ 10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura. Prokura kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura

 

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles skriftligt til klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret se dog § 8 b.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen v. formand aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af andre kontingenter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved simpelt flertal. Ligeledes almindeligt flertal ved øvrige beslutninger, se dog § 12 og § 15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se § 6 a og § 6 b. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12 Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 13 Regnskabsår

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen, valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Tiden og stedet for ekstraordinær generalforsamling skal, tillige med dagsorden, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

                                                                               

§ 15 Opløsning

§15.a Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på ¾ for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

§15.b I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling                                                                                 

 

§ 16 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Vedtægterne træder i kraft den 1. juni 2023 og er revideret med ændringer i §§ 11 efter godkendelse på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2023